مناقصات و مزایدات

لیست مناقصات و مزایدات اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

سال ۱۴۰۱

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی:

شماره فراخوان در سامانه ستادایران ۲۰۰۱۰۰۵۳۶۸۰۰۰۰۰۱

تاریخ ثبت در سامانه ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

این مناقصه بدلیل مشکلات قانونی و نقص مدارک تجدید گردید.

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی:

(جهت دریافت مستندات روز لینک زیر کلیک کنید)

شماره فراخوان در سامانه ستادایران ۲۰۰۱۰۰۵۳۶۸۰۰۰۰۰۲

—————————————-

سال ۱۴۰۲

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی:

شماره فراخوان در سامانه ستادایران ۲۰۰۲۰۰۵۳۶۸۰۰۰۰۰۱

تاریخ ثبت در سامانه ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

متن آگهی روزنامه دستورالعمل اسناد اولیه آنالیز نمونه قرارداد