عملکرد مالی سالانه

اطلاعات هزینه کرد سالانه دستگاه در سال ۱۴۰۱ به صورت فایل زیر می باشد

هزینه کرد سالانه ۱۴۰۱

 

اطلاعات هزینه کرد سالانه دستگاه در سال ۱۴۰۲ به صورت زیر می باشد