عملکرد مالی سالانه

اطلاعات هزینه کرد سالانه دستگاه در سال ۱۴۰۱ به صورت فایل زیر می باشد

هزینه کرد سالانه ۱۴۰۱