۞ امام رضا عليه السلام :
هيچ يك از دوستانم مرا با شناخت حقّم زيارت نمى كند مگر اين كه در روز قيامت شفاعتم از او پذيرفته مى شود .

تماس با ما

چنانچه از مرورگر تلفن همراه خود استفاده می کنید جهت مشاهده تمامی اطلاعات گوشی خود را حالت افقی قرار دهید .

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی : حجت الاسلام والمسلمین هادی صاحبقرانی گلستانی 

تلفن تماس مستقیم :  ۳۲۲۱۲۲۱۱

معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی : آقای حسن ذکاوتی زاده

تلفن داخلی :  ۲۱۱

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی : حجت الاسلام  مرتضی همتی فر

تلفن مستقیم : ۳۲۲۱۵۲۰۹

نام بخش يا واحد

نام مسئول

داخلي

مستقيم

نام بخش يا واحد

نام مسئول

داخلي

مستقيم

حــوزه مــديــر كــل

معاونت اداري ومالي

دفــتــر مــديــركــل

دشتبان –  قمری

۲۱۷

۳۲۲۱۲۲۱۱

مــعــاونــت اداري و مــالــي

ذكــاوتــي­زاده

۲۱۱

۳۲۲۱۵۲۱۱

دســتـیـار مـدیـرکـل

جهانشاهی

۲۱۴

 

رئيس اداره امور مالي و ذيحسابي

ســلـطـانـزاده

۲۴۳

۳۲۲۱۵۲۱۵

حــــــــراسـت

اربابی –  بني­خزائي

۲۰۹

۳۲۲۱۵۲۱۸

حـــســـابــداري

محسن پـهـلـوان

۲۴۲

حراست فیزیکی (اطلاعات)

خورشیدی/حسین­زاده/بهدانی

۲۶۳

۲۵۷

رسيدگي و مميزي

حمیدنــشـتـیـفـانـی

۲۲۵

مسئول­حوزه مديركل و روابطعمومی

محسن هاديان

۲۰۵

۳۲۲۱۵۲۰۶

رسيدگي و اموال

نـاصـر هـاديـان

۲۵۸

روابــط عــمــومــي

سـعـیـد ثــاقـب فرد

۲۱۸

۳۲۲۱۵۲۱۲

انــبــار مـركـزي

بني­خزاعي

۲۳۳

 

اتــاق فــرمــان

روابط عمومی

۲۴۵

۳۲۲۱۵۲۱۲

ديوان محاسبات

۲۳۷

۳۲۲۳۴۰۷۶

گــزيــنــش

ماشاالله احمدپور

۲۷۵

 

رئيس اداره امور اداري و پشتيباني

ايل­مهدي-رمضاني

۲۱۲

۳۲۲۱۵۲۱۳

اداره دارلـقـرآن الـکـریـم

بــايــگانــي كــارگــزيـنـي

۲۲۸

 

رئیس اداره امور قرآنی

حسین نمازی­فرد

۲۷۰

۳۲۲۱۵۲۱۶

كارشناس امــور پــشـتـيـبـانـي

نــظـام­دوســت

۲۱۰

کارشناس امور قرآنی

مجتهدزاده-مطایی

۲۲۳

۳۲۲۱۵۲۱۶

آبــدارخــانــه طبقه دوم

قمری- امیربیک

۲۵۵

 

خدمات مشاوره­اي قرآني

استاد علمي

۲۲۷

 

آبــدارخــانــه طبقه اول

مهربان-خدادادی

۲۵۲

 

مـعـاونـت فـرهـنـگـي، پــژوهــشـی و آمــوزشـی

نــقــلــيــه

 

۲۶۱

 

معاون فرهنگي،پژوهشی­وآموزشی

همتی­فر -عـابـدی

۲۵۴

۳۲۲۱۵۲۰۹

پــاركــيــنــگ

۲۸۳

 

تــشـكـل­هــاي ديــنــي

علی­زرقانی-ترجمان

۲۱۶

۳۲۲۸۰۵۲۰

تــاســيــســات

احسان غفوريان

۲۲۹

 

امــور مــبــلــغــيــن

رحمتي- محمدي

۲۴۸

۳۲۲۱۵۲۲۰

تــايــپ دبــيـرخـانـه

علی هاجري

۲۴۶

روحــانــيــون مـسـتـقـر

مهدوی/مجیدی

۲۳۰

۳۲۲۱۵۲۱۹

ثـــبــت دبـيـرخـانــه

مجتبی اسماعيلي

۲۶۶

۳۲۲۸۸۰۲۶

آموزش روحانیون استقرار

خطيبي

۲۲۶

۳۲۲۱۵۲۱۹

نــمـابـر دبـيـرخـانـه

۳۲۲۸۸۰۲۶

 

۳۲۲۱۵۲۰۸

فرق و مذاهب و امور ادارات

غلامی­جامی- نجفی

۲۶۹

۳۲۲۸۸۰۲۷

دبیرخانه کارگروه نظارت برنامه­ای

 

۲۳۷

برنامه­ريزي فعاليت­هاي رسانه

عبدالله ابراهيمي

۲۷۱

۳۲۲۱۵۲۱۷

انــفـورمـاتـيـك

ياسر صـادقي

۲۴۰

آمـــــــوزش

هادی شادکام

۲۱۹

۳۲۲۴۲۰۲۴

 

 

 

 

امور فرهنگي بانوان-جمعیت بانوان

خانم منوچهری

۲۳۴

۳۲۲۳۹۰۶۲

 تشکل های میانی و تخصصی

برنامه­ريزي فعاليت­هاي فرهنگي

خانم دوستي

۲۳۶

 

 اتحاديه مؤسسات قرآني استان

مجیدی

 253

۳۲۲۱۱۴۳۰

امــور مــســاجــد

سید حسین عليزاده

۲۰۵

 

 كانون مداحان استان

 

۳۲۲۸۱۰۱۶

۲۷۴ 

 32281018

اداره تبليغات اسلامي شهرستان مــشـهـدمـقـدس

 بیرخانه کارگروه عفاف و حجاب

 

محمدي مقدم

 238

 

رئيس اداره شهرستان مشهد

علی کریم­پور

۲۵۱

۳۲۲۲۸۳۳۳

شوراي هيئات مذهبي خواهران

 قاسمی

 276

 279

امور فرهنگي و تبليغ(منطقه۲غرب مشهد)

موحدی

۲۷۷

۳۲۲۱۵۲۰۷

شوراي هيئات مذهبي

طباطبائي

 273

۳۲۲۱۸۲۴۹

۳۲۲۱۸۲۵۰

امور عمومي و پشتيباني فرهنگي

مرتضی خسروي

۲۵۹

 

 مجمع کانون­های فرهنگی و تبلیغی

 

 

 

امور فرهنگي و تبليغ(منطقه۱شرق مشهد)

خانم تكلو

۲۵۰

 

 

 

 

 

امــور قــرآنــي مشهد

احمدپورفروزان­- آريائي­

۲۷۵

۳۲۲۲۱۲۳۵

 

 

 

 

تشکل­های دینی مشهد

مهدی رمضانی/گندمی

۲۶۵

۳۲۲۱۵۲۰۷

 

 

 

 

شهرمشهد(۱)حاشيه شهر(۲)

مرکزی(۳) رضویه(۴)

مهرانفر،علیدوست،خاکزادی،هوشمند

۲۳۵

۳۲۲۲۸۳۳۳

 

 

 

 

روابــط عــمــومــي

جواد اسماعيلي

۲۴۹

 

 

 

 

 

 

ليست شماره مسئولين- تلفن- نمابر و آدرس ادارات و نمايندگي هاي تابعه جديد

 

نام شهرستان

نام مسئول

همراه

مستقيم

تلفن اداره

نمابر

آدرس

اداره تبليغات مشهدمقدس

کریم­پور

۰۹۱۵۵۰۱۱۶۸۸

۳۲۲۲۸۳۳۳

۴-۳۲۲۱۵۲۰۰

۳۲۲۱۵۲۰۸

بلوار شهید مدرس

اداره تبليغات سبزوار

سجادي­نژاد

۰۹۱۵۹۲۴۱۹۹۵

 

۴۴۲۹۸۲۰۰-۴۴۲۹۸۰۵۹

۴۴۲۹۸۱۷۱

ميدان شهيد بهشتي- انتهاي خيابان پيروزي

اداره تبليغات اسلامي

اداره تبليغات نيشابور

جوانشيري

۰۹۱۵۶۸۳۵۳۳۰

۴۳۳۴۲۴۱۱

۴۳۳۳۱۴۷۶-۴۳۳۳۱۴۷۵

۴۳۳۳۶۸۵۶

خيابان شريعتي

اداره تبليغات تربت حيدريه

فاطميان

۰۹۱۵۱۰۲۵۳۷۹

۵۲۲۳۶۲۱۳

۵۲۲۲۴۷۴۴-۵۲۲۳۶۲۱۵

۵۲۲۲۶۲۱۵

خيابان آيت ا… كاشاني چهارراه شهيد- خيابان روح بخش- مجتمع علوم قرآني

اداره تبليغات قوچان

قربانی

 

۴۷۲۲۴۷۷۷

۴۷۲۲۴۴۲۷

۴۷۲۳۷۰۵۰

خيابان سعدي

اداره تبليغات كاشمر

صداقتی

۰۹۱۵۹۳۱۳۰۹۴

۵۵۲۲۳۰۶۵

۵۵۲۴۶۲۶۲-۵۵۲۲۳۰۶۵

۵۵۲۲۳۰۶۴

خيابان شهيد مدرس- بلوار شاهد- نبش شاهد۲

اداره تبليغات گناباد

فاطمی

 

۵۷۲۲۶۶۶۰

۵۷۲۲۶۶۶۰

۵۷۲۲۸۳۸۵

۵۷۲۲۴۰۹۰

خيابان غفاري غفاري ۴- بعد از دفتر امام جمعه

اداره تبليغات سرخس

بتوئي

۰۹۱۵۴۱۷۴۳۷۰

۳۴۵۲۳۱۵۰

۲۲-۳۴۵۳۸۷۲۰

۳۴۵۳۸۳۶۳

خيابان ۱۷ شهريور- سمت چپ- جنب زندان

اداره تبليغات تربت جام

هاشمی

۰۹۱۵۳۲۸۸۸۳۸

۵۲۵۴۲۲۷۲

۵۲۵۴۲۴۴۶-۵۲۵۲۸۶۶۶

۵۲۵۴۲۲۷۲

خيابان آزادگان

اداره تبليغات تايباد

علي­پور

۰۹۱۵۳۵۸۲۳۵۶

 

۵۴۵۳۳۲۹۹

۵۴۵۲۴۳۳۳

جنب هنگ مرزي

اداره تبليغات چناران

فاخر

۰۹۱۵۵۱۳۳۲۴۳

 

۴۶۱۳۰۹۹۲-۴۶۱۱۲۲۷۱

۴۶۱۳۰۹۹۳

خيابان طالقاني- طالقاني ۱۱ پلاك ۷۳

اداره تبليغات بردسكن

شکاری

۰۹۱۲۰۴۱۳۴۴۵

 

۵۵۴۲۹۱۱۳-۵۵۴۲۶۲۲۶

۵۵۴۲۹۱۱۲

خيابان جانبازان- بين جانبازان ۱۲ و ۱۴

اداره تبليغات درگز

محمودي

۰۹۱۵۳۸۱۳۵۴۰

۴۶۲۲۵۳۰۳

۴۶۲۲۶۰۰۷-۴۶۲۲۵۳۰۳

۴۶۲۳۰۲۶۶

سي متري جهاد- نرسيده به كوچه معاد

اداره تبليغات اسلامي

اداره تبليغات فريمان

مسبوقی

۰۹۱۵۸۵۷۳۵۹۵

۳۴۶۳۱۷۰۰

۳۴۶۲۴۵۹۷

۳۴۶۳۱۷۰۰

خيابان چمران- ميدان جانبازان

اداره تبليغات مه ولات

رضوان پناه

۰۹۱۵۳۷۵۴۲۷۹

۵۶۷۲۴۲۰۰

۵۶۷۲۳۶۸۶

۵۶۷۲۴۲۰۰

خيابان امام خميني ۵- كوچه شهيد عابدزاده۱

اداره تبليغات خواف

زنگنه قاسم­آبادي

۰۹۱۵۹۷۳۳۰۴۹

۵۴۲۳۰۵۱۱

۵۴۲۲۹۰۲۹-۵۴۲۳۰۵۱۰

۵۴۲۲۹۴۸۱

انتـهاي بلوار فردوسي

اداره تبليغات كلات

پاروکار

۰۹۱۵۹۲۸۸۰۳۹

 

۳۴۷۲۴۸۸۲

۳۴۷۲۴۸۸۱

خيابان امام خميني

نمايندگي تبليغات جغتاي

وحداني

۰۹۱۵۵۲۱۹۱۵۲

 

۴۵۶۲۲۸۳۵

۴۵۶۲۲۸۳۵

جنب حسينيه صاحب الزمان- اول خيابان پيروزي

نمايندگي تبليغات جوين

كيوانلو

۰۹۱۵۳۵۹۰۶۵۷

 

۴۵۲۲۳۰۹۰- ۴۵۲۲۱۰۰۲

۴۵۲۲۳۰۹۰

نقاب- نبش خيابان معلم پلاك ۱

نمايندگي تبليغات بجستان

احمدی

۰۹۱۵۲۶۳۳۸۵۷

 

۵۶۵۲۷۳۹۸

۵۶۵۲۷۳۹۸

خيابان ۲۲ بهمن- جنب دبيرستان امام خميني

نمايندگي تبليغات بینالود

ساجدي

۰۹۱۵۵۰۳۶۸۲۳

 

۳۵۵۹۳۷۸۲-۳۵۵۹۳۱۶۱

۳۵۵۱۱۹۴۴

اول جاده شانديز- روبروي مشهد نخ- طبقه چهارم مبلمان پاژ

نمايندگي تبليغات زاوه

قاسمي

۰۹۱۵۶۵۸۵۲۷۴

 

۵۳۷۲۳۴۵۵

۵۳۷۲۳۴۵۵

خيابان پاسداران

نمايندگي تبليغات رشتخوار

آذرشیب

۰۹۱۵۹۳۴۳۲۹۸

 

۵۶۲۲۲۶۴۲ نمابر

۵۶۲۲۲۵۹۹

 

نمايندگي خلیل آباد

سالاري

۰۹۱۵۷۱۱۸۸۳۰

     

 

 

 

Arabic AR English EN Persian FA