لیست مجوزهای اعطایی

عنوانواحد صادر کنندهلیست دریافت کنندگانلینک دریافت حدمت
هیات مذهبیتشکلهای دینی-شورای هیئات مذهبیlistدریافت خدمت
کانون فرهنگی تبلیغیتشکلهای دینی-مجمع کانون هاlistدریافت خدمت
انجمن اسلامیتشکلهای دینی-مجمع انجمنهاlistدریافت خدمت
کارت مداحیتشکلهای دینی-کانون مداحانlistدریافت خدمت
موسسه فرهنگی و قرآنی دارالقرآن الکریمlistدریافت خدمت
خانه قرآنیدارالقرآن الکریمlistدریافت خدمت
مدرک حفط عمومی قرآن کریمدارالقرآن الکریم-موسسه قرآنی
مدرک تخصصی حفظ قرآن کریمدارالقرآن الکریم
مدرک دوره تربیت معلمدارالقرآن الکریم-موسسه قرآنی
مدر دوره آموزش عمومی قرآن کریمدارالقرآن الکریم-موسسه قرآنی
مدرک دوره تخصصی قرآن کریمدارالقرآن الکریم-موسسه قرآنی