قراردادها

لیست قراردادهای اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

قرارداد واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی منعقد شده در سال ۱۴۰۱ :

تاریخ شروع ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

تاریخ پایان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

واحد متقاضی: امور پشتیبانی

شرکت طرف قرارداد: آشیانه سبز شرق

مبلغ قرارداد:   ۵۳/۰۳۷/۰۸۱/۶۰۰ ریال

شناسه قرارداد سامانه ستاد:  ۲۴۰۱۰۰۵۳۶۸۰۰۰۰۰۱

شناسه قرارداد در سامانه قراردادها:  ۰۱۵۸۰DCB4700015

———————————————————————————————————————————

قرارداد واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی منعقد شده در سال۱۴۰۲:

تاریخ شروع ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

تاریخ پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

واحد متقاضی: امور پشتیبانی

شرکت طرف قرارداد: بین المللی زمان روب شرق

مبلغ قرارداد:   ۵۹/۰۷۴/۲۰۰/۰۰۰ریال

شناسه قرارداد سامانه ستاد:  ۲۴۰۱۰۰۵۳۶۸۰۰۰۰۰۱

شناسه قرارداد در سامانه قراردادها:  ۰۲۴۵۰DCB470001F

——————————————————————————————————————————-