قراردادها

لیست قراردادهای اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

قرارداد واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی منعقد شده در سال ۱۴۰۱ :

تاریخ شروع ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

تاریخ پایان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

واحد متقاضی: امور پشتیبانی

شرکت طرف قرارداد: آشیانه سبز شرق

مبلغ قرارداد:   ۵۱/۴۴۲/۲۰۱/۶۹۶  ریال

شناسه قرارداد سامانه ستاد:  ۲۴۰۱۰۰۵۳۶۸۰۰۰۰۰۱

شناسه قرارداد در سامانه قراردادها:  ۰۱۵۸۰DCB4700015